مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Panel 99.88 % HTTP 759.56 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 513.29 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 433.69 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 414.74 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 538.54 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 444.72 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 407.6 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 474.99 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 544.20 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 556.89 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 321.50 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 381.79 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 391.03 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 389.2 ms
OPERATIONAL Receive Service 98.57 % HTTP 449.95 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 375.49 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 325.65 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 290.46 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 514.62 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 315.40 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 281.20 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 97.96%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 294.01 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 98.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 298.39 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 98.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 428.89 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 197.09 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 97.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 257.27 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 263.07 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 316.97 ms
OPERATIONAL Status Service 99.55 % HTTP 439.14 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 409.51 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 312.90 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 294.56 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 496.28 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 311.52 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 278.25 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.36%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 300.83 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 98.53%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 300.52 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 405.84 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 194.64 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 98.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 302.12 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 244.36 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 308.09 ms
OPERATIONAL API 100 % HTTP 944.77 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 977.95 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 935.52 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 967.79 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1185.73 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1122.38 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 917.54 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 967.71 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1030.71 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1320.73 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 998.72 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 923.84 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 946.68 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 996.59 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.