مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Panel 99.91 % HTTP 682.14 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 605.53 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 540.30 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 798.16 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 624.38 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 783.06 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 579.63 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 98.99%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 636.36 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 439.97 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 440.17 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 521.30 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 411.95 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 458.08 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 448.89 ms
OPERATIONAL Receive Service 100 % HTTP 452.49 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 406.68 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 467.72 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 548.33 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 533.12 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 630.92 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 357.63 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 470.63 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 313.43 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 282.46 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 333.46 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 354.41 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 329.29 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 204 ms
OPERATIONAL Status Service 100 % HTTP 437.18 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 384.30 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 476.4 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 519.43 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 515.42 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 642.40 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 379.71 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 470.59 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 306.78 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 283.93 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 322.98 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 371.36 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 314.51 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 202.64 ms
OPERATIONAL API 99.9 % HTTP 994.66 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1000.60 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1000.06 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.66%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1137.62 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1001.75 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1095.40 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1039.21 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1130.61 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1041.94 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1028.31 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1216.88 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 993.63 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1026.13 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 909.90 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.