مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Panel 99.84 % HTTP 876.44 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 448.60 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 360.88 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 488.75 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 670.52 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 450.32 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 494.47 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 440.6 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 679.37 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 619.30 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 628.67 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 616.58 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 504.10 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 578.18 ms
OPERATIONAL Receive Service 99.67 % HTTP 519.49 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 249.32 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 345.18 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 376.70 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 516.31 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 344.79 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 337.08 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 322.50 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 506.87 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 459.74 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 381.95 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 98.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 455.09 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 458.61 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 491.74 ms
OPERATIONAL Status Service 99.67 % HTTP 506.87 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 301.12 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 328.55 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 432.64 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 542.02 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 325.67 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 312.92 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 312.52 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 518.86 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 452.27 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 419.57 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 98.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 424.12 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.37%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 428.43 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 492.08 ms
OPERATIONAL API 99.95 % HTTP 991.64 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 896.37 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 937.84 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 934.01 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1412.34 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1120.36 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 973.61 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 973.98 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1320.59 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1014.37 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 952.61 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1085.55 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1043.00 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1543.88 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.