مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Status Service 99.6 % HTTP 283.19 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 246.69 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 96.66%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 666.07 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 387.19 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 217.67 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 245.05 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 227.16 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 220.14 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 216.26 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 262.72 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 244.67 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 301.08 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 175.16 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.65%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 166.49 ms
OPERATIONAL Receive Service 99.55 % HTTP 311.46 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 255.72 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 96.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 813.97 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 503.29 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 222.58 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 253.94 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 230.74 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 221.93 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 218.96 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 268.89 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 244.98 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 302 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 180.17 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.65%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 169.80 ms
OPERATIONAL Panel 99.94 % HTTP 248.71 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 349.62 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 352.45 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 245.67 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 226.76 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 264.91 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 268.12 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 267.16 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 273.52 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 280.83 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 258.72 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 295.43 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 226.24 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 221.10 ms
OPERATIONAL API 99.76 % HTTP 380.63 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 317.24 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 323.9 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.3%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 395.60 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 459.22 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 346.75 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 328.71 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 380.00 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 458.41 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 492.51 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 460.68 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 98.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 457.59 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 309.50 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 310.99 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.