مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Status Service 99.86 % HTTP 303.74 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 181.75 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 200.79 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 231.33 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 222.48 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 315.03 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 363.29 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 361.05 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 256.88 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 271.03 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 295.55 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 235.31 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 215.17 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 244.48 ms
OPERATIONAL Receive Service 99.86 % HTTP 329.21 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 182.12 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 211.89 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 241.62 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 227.83 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 358.71 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 400.00 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 447.53 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 257.92 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 274.67 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 308.13 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 244.09 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 227.28 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 269.09 ms
OPERATIONAL Panel 99.99 % HTTP 315.01 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 294.12 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 274.40 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 306.75 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 322.04 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 387.36 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 423.48 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 338.37 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 289.03 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 298.03 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 329.95 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 295.12 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 270.55 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 307.91 ms
OPERATIONAL API 99.99 % HTTP 393.82 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 441.88 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 364.15 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 389.53 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 359.20 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 447.35 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 486.33 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 402.24 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 378.92 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 398.18 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 422.71 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 378.15 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 350.06 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 424.28 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.