مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
Core API 81.79 % HTTP 3144.60 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 91.43%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 83.94 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 97.38 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 93.58 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 94.05 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 96.65 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 95.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 133.35 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 99.83 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 98.92 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 95.73%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 94.58 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 109.57 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.63 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 105.23 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 98.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 112 ms
Server 1 81.93 % HTTP 3158.95 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 91.43%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 133.97 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 69.52 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 157.85 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 98.07 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 69.18 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 97.48%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4037.93 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 98.33%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4117.82 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 97.12%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3548.35 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.15%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4203.18 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.17%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4214.59 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.17%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4177.24 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4195.65 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4164.47 ms
Server 2 81.7 % HTTP 3142.00 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 91.43%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 133.72 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 63.28 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 62.18 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 65.48 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 50.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 60.95 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 96.64%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4078.01 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.17%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4154.04 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3496.21 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4247.82 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 97.48%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3996.13 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 97.5%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4236.79 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 97.5%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4191.21 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4207.56 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.