مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Panel 100 % HTTP 982.00 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 717.10 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 438.03 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 426.66 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 380.53 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 517.46 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 418.94 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 454.92 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 496.21 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 365.71 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 451.05 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 531.25 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 620.82 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 415.46 ms
OPERATIONAL API 100 % HTTP 954.64 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 915.79 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 612.01 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 688.31 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 541.98 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1020.22 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 570.93 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 551.01 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 767.49 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 743.56 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 769.92 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 662.27 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 928.46 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 665.96 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.