مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Receive Service 100 % HTTP 487.13 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 248.12 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 165.92 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 251.25 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 226.02 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 284.95 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 408.89 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 388.25 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 512.82 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 756.50 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 517.52 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 446.09 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 466.50 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 582.67 ms
OPERATIONAL Panel 100 % HTTP 933.38 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 333.44 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 339.37 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 304.33 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 299.11 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 429.60 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 536.60 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 761.34 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 795.34 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 974.01 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 732.87 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 711.82 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 924.78 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 870.92 ms
OPERATIONAL API 99.99 % HTTP 788.41 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1308.09 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 950.5 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 773.88 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 765.90 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1171.26 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 931.72 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 810.90 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 813.70 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1192.18 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 894.77 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 859.78 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 864.31 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1006.47 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.