مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Panel 100 % HTTP 539.19 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 573.84 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 674.37 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 537.43 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 663.84 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 605.36 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 766.14 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 525.02 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 692.48 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 611.39 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 743.75 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 573.57 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 645.59 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 634.39 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 538.77 ms
OPERATIONAL API 100 % HTTP 707.08 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 685.75 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 857.99 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 895.21 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 930.13 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 687.10 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1016.57 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 795.35 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 834.18 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 648.69 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 643.13 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 676.33 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 660.48 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 603.77 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 416.03 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.