مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Panel 99.43 % HTTP 1029.73 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 919.89 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1106.90 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.15%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1062.75 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 97.38%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1218.25 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 96.46%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1068.43 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1190.80 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1794.09 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1076.12 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1168.61 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1105.77 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1242.06 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1145.08 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1076.59 ms
OPERATIONAL API 99.4 % HTTP 1060.94 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 722.21 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 896.08 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.14%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 687.96 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 98.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 792.74 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 96.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 686.79 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 761.04 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 831.28 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 891.64 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1087.85 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1013.37 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1092.40 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1163.36 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1002.81 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.