مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Receive Service 99.91 % HTTP 249.46 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 184.91 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 187.11 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 217.67 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 304.24 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 208.19 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 222.37 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 204.57 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 229.48 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 365.51 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 231.05 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 218.73 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 180.71 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 376.95 ms
OPERATIONAL Panel 99.79 % HTTP 394.02 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 292.64 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 296.99 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 330.91 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 98.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 358.79 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 328.25 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 338.89 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 367.54 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 297.74 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 444.62 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 313.66 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 342.47 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 325.37 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 401.69 ms
OPERATIONAL API 93.31 % HTTP 744.63 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 693.45 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 668.21 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 757.48 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 736.51 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 701.95 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 81.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 665.49 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 79.7%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 716.98 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 80.1%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 624.62 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 79.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 854.41 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 98.99%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 783.29 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 727.29 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.49%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 757.15 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 902.05 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.