مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Core API 99.72 % HTTP 554.70 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 344.13 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 443.12 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 97.48%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 554 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 291.52 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 306.47 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 343.24 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 456.13 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 440.1 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 291.27 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 617.73 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 438.07 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 610.35 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 408.78 ms
OPERATIONAL Server 2 99.93 % HTTP 331.74 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 155.04 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 128.95 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 308.02 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 170.37 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 124.77 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 236.08 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 105.57 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 281.97 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.77 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 130.59 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 157.7 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 265.57 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 222.22 ms
OPERATIONAL Server 1 99.93 % HTTP 350.47 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 156.11 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 323.5 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 767.21 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 387.13 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 244.7 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 387.15 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 469.09 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 260.52 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 431.78 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 290.36 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 316.41 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.17%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 197.65 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.22 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.